Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Katedra za medicinsku informatiku

O TEČAJU PRIJAVA predavači program raspored kontakt
 
 
program
 
 1. Osobine biomedicinskih istraživanja i podataka (vrste istraživanja, populacija i uzorak, vrste i osobitosti uzoraka – zavisni i nezavisni uzorci, veličina uzorka kvalitativni i kvantitativni podatci, mjerne ljestvice)

 2. Prikaz podataka (tablični prikaz podataka, grafikoni, prikaz kvalitativnih podataka: apsolutne i relativne frekvencije, prikaz kvantitativnih podataka: mjere središnjice i rasapa – aritmetička sredina, mod, medijan, standardna devijacija, raspon, kvartili i percentili; podatci koji odstupaju – odstupnici)

 3. Priprema podataka za računalnu obradbu (unos podataka, prijenos podataka iz drugih programa, kontrola podataka)

 4. Obradba kvalitativnih podataka (kontingencijske tablice, hi-kvadrat test, Fisherov egzaktni test, McNemarov test, relativni rizik i omjer izgleda)

 5. Grafički prikaz podataka (histogram frekvencija, prikaz podataka, grafikon okvira s nožicama, normalna raspodjela, grafička usporedba podataka)

 6. Kontingencijske tablice podataka (hi-kvadrat test, Fisherov egzaktni test, McNemarov test)

 7. Statistička hipoteza i statistički testovi (znanstvena i statistička hipoteza, nulta i alternativna statistička hipoteza, pogrješke testiranja hipoteze, P vrijednost, snaga statističkog testa, odabir statističkog testa, granice pouzdanosti)

 8. Parametrijski testovi (testiranje normalnosti raspodjele, t-test, jednosmjerna analiza varijance, dvosmjerna analiza varijance)

 9. Neparametrijski testovi (Mann-Whitneyjev test, Kruskal-Wallisov test, parni Wilcoxonov test, Friedmanov test)

 10. Korelacija i jednostavna linearna regresija (Pearsonov koeficijent korelacije, linearna regresijska analiza, regresijski koeficijenti, regresijski pravac, granice pouzdanosti, Spearmanov koeficijent korelacije, usporedba dvaju korelacijskih koeficijenata)

 11. Analiza nepotpuno praćenih podataka (cenzuriranje podataka, analiza preživljenja, krivulje preživljenja – izračun, grafički prikaz, međusobna usporedba; Kaplan-Meierov test, Coxov regresijski test)

 12. Multivarijatna analiza podataka (linearna regresijska analiza, logistička regresija, multivarijatna analiza varijance (MANOVA), analiza ponavljanih mjerenja, faktorska analiza, meta-analiza)

 13. Procjena vrijednosti analitičkih laboratorijskih postupaka (mjerenje i pogrješke mjerenja, koeficijent varijacije, statistički pokazatelji validacije, Passing-Bablokova regresijska analiza, Bland-Altmanov grafikon)

 14. Dijagnostička točnost (osjetljivost i specifičnost postupka, prediktivne vrijednosti, omjer vjerojatnosti, krivulje karakteristika rada prijamnika)

 15. Valjana provedba istraživanja (plan istraživanja, određivanje populacije, određivanje veličine uzorka, uzorkovanje, snaga istraživanja, tumačenje rezultata i ograničenja obradbe podataka)
   

 
 

Copyright © 2010. mi.medri.hr
Sva prava pridržana. Stranice izradila i uređuje: Vanja Pupovac