Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Katedra za medicinsku informatiku

O TEČAJU PRIJAVA predavači program raspored kontakt
 
voditelji tečaja i predavači
 
 
 

Prof. dr. sc. Mladen Petrovečki, dr. med.

voditelj tečaja

Redoviti profesor medicinske informatike na Katedri za medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i voditelj Odjela za imunološke testove Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu. Bavi se primjenom, edukacijom i istraživanjima područja medicinske informatike, računalnih baza podataka, biomedicinske statistike i znanstveno-istraživačke metodologije. Statistički je urednik časopisa Croatian Medical Journal (CMJ, www.cmj.hr), Acta Stomatologica Croatica (www.ascro.net) i Biochemia Medica (http://biochemia-medica.com/). Od 2005. god. voditelj je Radne skupine "Znanost i istraživanje" u pregovorima o pristupanju RH Europskoj uniji.

E-pošta: mladen.petrovecki@medri.uniri.hr

 

PROF. dr. sc. Gordana Brumini, prof. fizike i kemije

Diplomirala je fiziku i kemiju u Rijeci 1985. godine. Magistrirala je 1998. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala 2007. na Medicinskom fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te time stekla zvanje doktorica znanosti iz područja biomedicinskih znanosti, znanstveno polje javno zdravstvo. Zaposlena je kao docentica na Katedri za medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta u Rijeci. Voditelj je nekoliko kolegija iz područja medicinske informatike na stručnim studijima Medicinskog fakulteta. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova te suradnica na znanstveno-istraživačkim projektima.
E-pošta: gordana.brumini@medri.uniri.hr

 

prof. dr. sc. Gordana Žauhar, prof. fizike i kemije

Diplomirala je fiziku i kemiju na Pedagoškom fakultetu u Rijeci 1986. godine. Magistrirala je 1994., a doktorirala 2001. na Prirodoslovno-matematičkiom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te time stekla zvanje doktor znanosti iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika. Zaposlena je kao docent na Zavodu za fiziku Medicinskog fakulteta u Rijeci i voditelj je kolegija iz područja medicinske fizike i statistike na sveučilišnim i na doktorskim studijima Medicinskog fakulteta. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova te suradnica na znanstveno-istraživačkim projektima.
E-pošta: gordana.zauhar@medri.uniri.hr

 

Nora Nikolac, dipl. ing.
specijalist analitičke toksikologije

Diplomirala je medicinsku biokemiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu 2001. godine, 2009. je položila specijalistički ispit iz analitičke toksikologije, student poslijediplomskog doktorskog studija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Zaposlena je u Kliničkom zavodu za kemiju, KB „Sestre milosrdnice", predavač na FBF u okviru dodiplomske nastave. Izvršni je urednik časopisa Biochemia Medica.
E-pošta: nora.nikolac@gmail.com

 

Martina Mavrinac, prof. psihologije

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu  Sveučilišta u Rijeci. Od 2006. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Katedri za Medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na projektu Učestalost i stavovi o neovlaštenom preuzimanju autorskoga vlasništva u biomedicini. Od 2006. pohađa poslijediplomski znanstveni studij iz Biomedicine. Sudjelovala je na nekoliko stručnih seminara, radionica i tečajeva. Koautor je znanstvenih i stručnih članaka sa područja medicinske informatike.
E-pošta: umartina@medri.hr

 

ANDREA SARAČEVIĆ, MAG. MEDICINSKE BIOKEMIJE

Diplomirala je medicinsku biokemiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu 2007. godine. Od 2009. godine zaposlena kao znanstveni novak u kliničkom zavodu za kemiju, KBC „Sestre milosrdnice" na projektu Upala i udio farmakogenetike u razvoju i ishodu akutnih i kroničnih bolesti. Od 2010. godine student je poslijediplomskog doktorskog studija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu i na specijalizaciji je iz područja Medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Pomoćni je urednik časopisa Biochemia Medica.
E-pošta: andrea.saracevic@gmail.com

 
 
 

PROF. dr. sc. Lidija bilić-Zulle, dipl. ing.
specijalist medicinske biokemije

voditeljica tečaja

Zaposlena je na Katedri za medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Bavi se izobrazbom i istraživanjem medicinske informatike, znanstvene čestitosti, biostatistike i znanstveno-istraživačke metodologije. Statistički je urednik časopisa Croatian Medical Journal i izvršni urednik časopisa Biochemia Medica. Istraživač je na znanstvenim projektima Katedre za informatiku i voditelj znanstvenog projekta podržanog od udruge COPE (Committee on Publication Ethics). Član je Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju Republike Hrvatske.
E-pošta: lidija.bilic.zulle@medri.uniri.hr
 
 

Doc. dr. sc. Ana-Maria Šimundić, dipl. ing.
specijalist medicinske biokemije

Diplomirala je medicinsku biokemiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, 2003. doktorirala, 2004. završila poslijediplomski studij Management u zdravstvu Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 2005. godine položila specijalistički ispit iz medicinske biokemije. Zamjenik je voditelja kvalitete, Kliničkoga zavoda za kemiju, KB "Sestre milosrdnice", nastavnik na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u okviru dodiplomske i poslijediplomske nastave. Glavna je urednica časopisa Biochemia Medica.
E-pošta: am.simundic@gmail.com


 

 

Mr. sc. Andrica Lekić, prof. matematike i fizike

Diplomirala je matematiku i fiziku u Rijeci. Magisterij znanosti iz područja biofizike obranila je 2004. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Od 1992. godine zaposlena je na Katedri za fiziku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci gdje je voditelj dva kolegija Medicinska statistika na stručnom studiju fizioterapije, te Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu. Sudjeluje u nastavi kolegija Medicinska statistika koji se održava u okviru poslijediplomskog studija Biomedicine, te u nastavi iz područja biofizike. Koautor je više stručnih i znanstvenih radova.
E-pošta: andrica.lekic@medri.uniri.hr

 

DR. SC. Ksenija Baždarić, prof. psihologije, VIŠI ASISTENT

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu  Sveučilišta u Rijeci 2002. godine. Od 2006. godine zaposlena je kao asistent na Katedri za Medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i suradnica je na projektu Pojavnost, osobine i stajališta o prisvajanju autorskoga vlasništva u biomedicini. U akademskoj godini 2005/06. upisala je poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina.
E-pošta: ksenija.bazdaric@medri.uniri.hr

 

 

Vanja Pupovac, prof. filozofije i informatike

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci – smjer filozofija i informatika 2006. godine. Od 2007. godine zaposlena kao znanstveni novak – asistent na Katedri za medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta. Od 2009. godine student doktorskog studija Biomedicina pri medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Predmet istraživanja filozofska podloga razvoja informatike i znanstvenoistraživačka metodologija.
E-pošta: vanja.pupovac@medri.uniri.hr
 

 

Copyright © 2010. mi.medri.hr
Sva prava pridržana. Stranice izradila i uređuje: Vanja Pupovac