30 godina nastave Medicinske informatike na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Katedra za medicinsku informatiku

O SIMPOZIJU O NAMA PROGRAM GALERIJA KONTAKT
 
1977 - 2005
 
 

- KRATKA POVIJEST RAZVITKA KATEDRE -


Razvojem informacijske znanosti i njezinim ulaskom u većinu područja ljudske djelatnosti pojavljuje se i potreba za učenjem informatike studenta Medicinskog fakulteta. Nastava iz informatike na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci započinje i odvija se neprekinuto od akademske godine 1977./78., kada je nastavu iz kolegija Informatika predavao gostujući prof. dr. sc. Gjuro Deželić. Akademske godine 1982./83. nastavu preuzima prof. dr. sc. Zdravko Lenac i održava kolegij do akademske godine 1988./89. Sljedeće dvije akademske godine nastavu održava prof. dr. sc. Anto Jonjić, a nakon njega jednu akademsku godinu predaje prof. dr. sc. Marina Čičin-Šain. Prof. dr. sc. Josipa Kern sa Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ odžava nastavu iz kolegija Uvod u medicinsku informatiku u vremenu od akademske godine 1992./93. do 1995./96. Nakon toga prof. dr. sc. Eris Materljan održava nastavu do akademske godine 1998./99., kada na fakultet i na Katedru za informatiku dolazi i postaje pročelnikom prof. dr. sc. Mladen Petrovečki.
Katedra za informatiku kao ustrojbena jedinica spominje se prvi puta u Pravilniku o unutrašnjem ustrojstvu, sistematizaciji i nomenklaturi radnih mjesta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci iz 1993. godine. Iako se nastava iz kolegija Medicinska informatika neprekinuto održavala sve vrijeme od njezina uvođenja, nastavu su održavali gostujući profesori i nastavnici s drugih ustrojbenih jedinica Fakulteta, a postojanje Katedre je samo formalno sve do dolaska prof. dr. sc. Mladena Petrovečkog. Prof. Petrovečki zapošljava se na Fakultetu na Katedri za informatiku krajem 1998. godine, a odlukom Fakultetskog vijeća u lipnju 1999. postaje njezin prvi pročelnik. Krajem 1999. godine na Katedri se kao asistent zapošljava dipl. inž. med. biok. Lidija Bilić-Zulle, a u veljači 2003. viša predavačica mr. sc. Gordana Brumini. Odlukom Fakultetskog vijeća u ožujku 2005. Katedra se preimenuje u Katedru za medicinsku informatiku, čime se usklađuje sa svjetskim standardima nastave medicinske informatike.
Početkom 2005. godine prof. Petrovečki s mjesta pročelnika Katedre odlazi privremeno u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa na mjesto pomoćnika ministra za znanost, čime dužnost pročelnice Katedre preuzima mr. sc. Lidija Bilić-Zulle.
 
 

- NASTAVNA DJELATNOST -


U proteklih šest godina koliko Katedra djeluje kao samostalna ustrojbena jedinica Fakulteta kvaliteta nastave kontinuirano se podiže. Informatička učionica se od skučene, nedostatno opremljene prostorije razvila u modernu studentsku informatičku učionicu opremljenu s petnaest osobnih umreženih računala spojenih na internet. Tijekom nastave svaki student radi samostalno na računalu, a izvan nastave učionica je otvorena studentima za samostalnu uporabu. Na studiju opće medicine kolegij Medicinske informatike je obvezni kolegij, programom prilagođen svim standardima i preporukama međunarodne udruge za medicinsku informatiku – IMIA (International Medical Informatics Association). Nastava je organizirana kao skup samostalnih studentskih seminara i vježbi kojima se potiče studente na savladavanje znanja i vještina nužnih za razumijevanje i korištenje informacijskih tehnologija u medicini, zdravstvenih informacijskih sustava, informatičke potpore medicinskom odlučivanju, upravljanju medicinskim podatcima i informacijama te unaprjeđenju zdravstvene zaštite. Nastava informatike na stručnim studijima uvodi se u sklopu kolegija Zdravstvena statistika i informatika krajem 80-tih godina, a Fakultetsko vijeće u ožujku 2003. donosi odluku o izvođenju samostalnog kolegija Informatika na Katedri za informatiku.
U sklopu poslijediplomskog studija Biomedicina prof. Petrovečki nositelj je obveznog kolegija Metodologija znanstvenog istraživanja. Kao gostujući nastavnik prof. Petrovečki nositelj je i kolegija Biostatistika na poslijediplomskom studiju Medicinske biokemije pri Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Sadržaj nastave kolegija koji se provode na Katedri neprekidno se prilagođava novim spoznajama i brzom razvoju informacijske tehnologije, te potrebama i zahtjevima studenata. Kao temelj razvoja kolegija služi studentska anketa kojom studenti ocjenjuju sadržaj, organizaciju i kvalitetu provođenja nastave i koja se neprekidno provodi od vremena kada je Katedra ustrojena u današnjem obliku.
Razvojem medicinske informatike pojavljuju se i nova područja važna za izobrazbu stručnjaka u zdravstvu kao što su rad i korištenje zdravstvenih informacijskih sustava, računalna obradba slika u medicini i sl., pa se tako i razvijaju novi kolegiji koji će u sklopu reorganizacije studija i prilagodbe bolonjskom procesu biti uvedeni kao obvezni i izborni kolegiji na sveučilišnim i stručnim dodiplomskim i poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
U sklopu djelatnosti Katedre organiziran je i tzv. Journal club nazvan «Science Trek Journal Club», znanstvena skupina za cjeloživotnu izobrazbu iz područja biomedicinske znanstvenoistraživačke metodologije. Rad kluba sastoji se u znanstvenom radu na projektima i u seminarima na kojima se sastaju nastavnici Katedre i zainteresirani studenti da znanstveno i kritički rasprave najnovije podatke iz odabranih područja istraživanja, novoobjavljene knjige ili udžbenika, radove objavljene u znanstvenim časopisima i sl. Suradnja nastavnika i dodiplomskih i poslijediplomskih studenata iznjedrila je vrijedne znanstvene radove kojima su uz nastavnike i studenti ravnopravni autori, a prikazani su na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i objavljeni u studentskom odjeljku časopisa Croatian Medical Journal, najprestižnijeg hrvatskog časopisa s područja opće medicine.
 
 

- zNANSTVENA DJELATNOST -


Uz nastavnu, znanstvena djelatnost čini važan dio u radu Katedre. Znanstvena područja koja se ponajviše izučavaju su medicinska informatika, statistička metodologija istraživanja, teorija oblikovanja znanstvenoga rada i počela znanstvenoistraživačke čestitosti. Uspješnost bavljenja znanstvenim radom potvrđuje se velikim brojem objavljenih radova u uglednim biomedicinskim časopisima indeksiranim u bazi Current Contents. Znanstveni ugled djelatnika Katedre potvrđuje i mjesto statističkog urednika časopisa Croatian Medical Journal koje prof. Petrovečki obnaša od 1994. godine, a od 2004. godine statističkim urednicima pridružuje se i mr. sc. Bilić-Zulle.
Područje istraživanja znanstvenoistraživačke čestitosti osobito je važno u znanstvenoj djelatnosti Katedre i ostvaruje se kroz znanstveni projekt odobren 2002. godine od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, br. 0062044 «Pojavnost, osobine i stajališta o prisvajanju autorskog vlasništva u biomedicini». Cilj projekta jest istražiti, brojčano iskazati i dokumentirati postojanje plagiranja, prikazati stanje u našoj zemlji, kod studenata medicine i kod autora znanstvenih publikacija. Rezultati će iskazati znanstvenu potvrdu vrste i učestalosti pojavljivanja neovlaštenog preslikavanja tuđeg autorstva, s temeljem u brojčanom iskazu mjera plagiranja, korištenjem osobite računalne programske potpore za iznalaženje plagiranog sadržaja. Takvih podataka u nas nema, i u svijetu su malo poznati, a bitni biomedicinskoj zajednici. Rasprava o tomu, čine li to autori namjerno ili zbog nepoznavanja znanstvene metodologije i istraživačke čestitosti dat će smjernice za utvrđivanje mjera sprječavanja takove pojavnosti. Glavni istraživač na projektu je prof. Petrovečki, a mr.sc. Bilić-Zulle u postupku je izradbe doktorske disertacije u sklopu projekta, koja će biti među prvima rečene tematike na našem području.
Drugi dio znanstvene djelatnosti ostvaruje se kroz izradbu doktorske disertacije mr. sc. Gordane Brumini, a istražuje stavove i prihvaćanje uvođenja zdravstvenih informacijskih sustava u bolničke ustanove. Razvoj informacijske znanosti i uvođenje informacijskih sustava u svakodnevni rad zdravstvenih djelatnika doveo je do čitavog niza promjena koje se očituju promjenom organizacije rada, modernizacijom i standardizacijom radnih procesa u svim dijelovima zdravstvene zaštite. Za uspješnu provedbu informatizacije usporedno s nabavkom sklopovlja i prilagođavanjem računalne programske podpore, nužno je pripremiti i naučiti medicinsko osoblje osnovnim informatičkim znanjima i vještinama. Pozitivan stav medicinskog osoblja preduvjet je za prihvaćanje informacijske tehnologije u svakodnevnom radu. Rezultati ovog istraživanja ukazat će na najvažnije smjernice u obrazovanju medicinskog osoblja prilikom uvođenja informacijskih sustava u zdravstvene ustanove i usmjeriti na bitne čimbenike prilikom oblikovanja stavova osoblja spram novih tehnologija.
Osim navedenih, većih istraživačkih projekata, u tijeku je i niz manjih istraživanja koja se provode koristeći informacijske tehnologije u svrhu proučavanja područja od znanstvenog interesa Katedre i podizanja kvalitete nastavne i znanstvene djelatnosti, a za koja se očekuje objavljivanje u skoro vrijeme.

 
 

- DJELATNICI -


- prof. dr. sc. Mladen Petrovečki, izvanredni profesor, od 1998.
- mr. sc. Lidija Bilić-Zulle, asistent, od 1999.
- mr. sc. Gordana Brumini, viši predavač, od 2003.
- Vedrana Marinac, tajnica, od 2005.
 
 
2005 - 2010
 
 

- KRATKA POVIJEST RAZVITKA KATEDRE -


U razdoblju posljednjih pet godina (od 2005. do 2010.) Katedra za medicinsku informatiku nastavlja se razvijati. Prof. dr. sc. Mladen Petrovečki napredovao je u zvanje redovitog profesora 2006. godine. Doc. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle obranila je doktorsku disertaciju s naslovom "Pojavnost i stajališta o prisvajanju autorskoga vlasništva među studentima medicine" 2006. godine i 2008. izabrana u zvanje docenta. Doc. dr. sc. Gordana Brumini doktorsku disertaciju s naslovom "Stav zdravstvenih djelatnika prema postupku informatizacije bolničkih ustanova" obranila je 2007. godine i 2009. godine izabrana je u zvanje docenta. Uz postojeće djelatnike, zapošljavaju se i novi: asistentica Ksenija Baždarić, prof. psiholog, te znanstveni novaci Martina Mavrinac, prof. psiholog i Vanja Pupovac, prof. filozofije i informatike, čime Katedra bitno povećava svoje nastavne i znanstvene kapacitete. Tajnica katedre u proteklih godinu dana bila je gđa. Mamaja Jančić koja je zamijenila privremeno odsutnu gđu. Vedranu Marinac-Topić.
 
 

- nastavna dJELATNOST -


Osim kolegija Medicinska informatika na integriranom studiju medicine i dentalne medicine te na svim stručnim studijima razvijaju se novi kolegiji. Izborni kolegij Osnove uporabe računala za studente studija medicine, kolegij Računalna obrada laboratorijskih podataka za studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kolegij Obrada slikovnih zapisa u medicini za studij Radiološke tehnologije te kolegij Medicinska informatika i statistika te Zdravstveni informacijski sustavi za studij Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu. Na doktorskom studiju Biomedicina prof. Petrovečki voditelj je obveznog kolegija Metode medicinske informatike u istraživanju.
Izvan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci djelatnici Katedre održavaju nastavu na diplomskim i doktorskim studijima na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je prof. dr. sc. Mladen Petrovečki voditelj kolegija Statistika, a u nastavi sudjeluje i doc. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle. Prof. Petrovečki gostujući je nastavnik na međunarodnom doktorskom studiju Medicinskog fakulteta u Gracu, Austrija (Medical University of Graz) na kolegiju Statistika.
U sklopu nastavne djelatnosti Katedre radom nastavlja Journal club nazvan «Science Trek Journal Club», znanstvena skupina za cjeloživotnu izobrazbu iz područja biomedicinske znanstvenoistraživačke metodologije u kojoj uspješno surađuju studenti i nastavnici Katedre.
 
 

- ZNANSTVENA DJELATNOST -


Znanstvena djelatnost Katedre u posljednjih pet godina provodi se kroz znanstvene projekte i manja istraživanja. Projekt odobren 2002. godine od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, br. 0062044 «Pojavnost, osobine i stajališta o prisvajanju autorskog vlasništva u biomedicini» uspješno je zaključen 2007. godine, a 2008. godine Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH odobrilo je novi projekt “Učestalost i stavovi o neovlaštenom preuzimanju autorskog vlasništva“, broj 062-0000000-3552. Voditelj oba projekta je prof. dr. sc. Mladen Petrovečki. Znanstveni rad u području istraživanja plagiranja u akademskoj, a napose znanstvenoj djelatnosti, što je tema istraživanja novog projekta, prepoznat je u zemlji i u inozemstvu što je početkom 2010. godine rezultiralo dobivanjem međunarodnog projekta “Prevalence and attitudes towards plagiarism in biomedical publishing“ (Učestalost i stavovi prema plagiranju u objavljivanju u biomedicini), koji financira Međunarodna udruga za etiku objavljivanja, COPE (The Committee on Publication Ethics). U projekt su uključeni svi djelatnici Katedre, a voditeljica je doc. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle.
Osim znanstvenih radova djelatnici katedre autori su više udžbenika i priručnika. U udžbeniku Uvod u znanstveni rad u biomedicini urednika Matka Marušića koji je 2008. godine objavila Medicinska naklada, koautori su prof. Petrovečki i doc. Bilić-Zulle. Istovremeno s hrvatskim 2008. godine izlazi i englesko autorsko izdanje udžbenika istih autora. Udžbenik Medicinska informatika urednika prof. dr. sc. Mladena Petrovečkog i prof. dr. sc. Josipe Kern objavljen je 2009. godine u izdanju Medicinske naklade. Udžbenik je službeni udžbenik za sva četiri medicinska fakulteta u Hrvatskoj (Rijeka, Zagreb, Osijek i Split) i je rezultat suradnje velikog broja autora. Svi djelatnici Katedre za medicinsku informatiku sudjelovali su izradbi udžbenika kao autori.
U 2010. godini Katedra za medicinsku informatiku organizira tečaj trajne izobrazbe medicinskih djelatnika "Statistička obradba podataka u biomedicinskim istraživanjima". Tečaj se organizira tri puta tijekom godine, a za potrebe tečaja u izdanju Medicinske naklade objavljen je i priručnik urednika prof. dr. sc. Mladena Petrovečkog i doc. dr. sc. Lidije Bilić-Zulle u koautorstvu sa svim djelatnicima Katedre.
Znanstveni ugled članova Katedre potvrđuje se uredničkim aktivnostima. Prof. dr. sc. Mladen Petrovečki statistički je urednik u časopisima Croatian Medical Journal i Biochemia Medica te stalni statistički recenzent u časopisu The Lancet. Doc. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle statistički je urednik časopisa Croatian Medical Journal i izvršni urednik časopisa Biochemia Medica. Doc. dr. sc. Gordana Brumini glavni je urednik Biltena Hrvatskog društva za medicinsku informatiku.

 
 

- PUBLIKACIJE -Kern J, Petrovečki M, ur. Medicinska informatika. Zagreb: Medicinska naklada; 2009.
Autori: Josip Ažman, Miroslav Bača, Davor Barić, Ksenija Baždarić, Lidija Bilić-Zulle, Zrinka Biloglav, Jadranka Božikov, Gordana Brumini, Dubravko Cej, Gjuro Deželić, Kristina Fišter, Vedran Frković, Galibedin Galijašević, Darko Gvozdanović, Inge Heim, Mira Hercigonja-Szekeres, Lana Hudeček, Vesna Ilakovac, Davor Illeš, Hrvoje Jezidžić, Deni Karelović, Milica Katić, Josipa Kern, Miroslav Končar, Željko Majdančić, Vedrana Marinac, Mladen Markota, Martina Mavrinac, Milica Mihaljević, Jelka Petrak, Mladen Petrovečki, Ozren Polašek, Vanja Pupovac, Davor Raunić, Ranko Stevanović, Marija Strnad, Željko Sutlić, Rosana Svetić Čišić, Ana-Maria Šimundić, Melita Valentić-Peruzović, Dinka Vuković, Marta Žuvić-Butorac.
 


Marušić M, ur. Uvod u znanstveni rad u medicini. 4. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2008.
Autori: Lidija Bilić-Zulle, Zoran Đogaš, Danka Grčević, Darko Hren, Mirjana Huić, Ana Ivaniš, Vedran Katavić, Ivan Krešimir Lukić, Ana Marušić, Matko Marušić, Jelka Petrak, Mladen Petrovečki, Dario Sambunjak.


Marušić M, ur. Principles of research in medicine, Zagreb: Medicinska naklada; 2008.
Autori: Lidija Bilić-Zulle, Zoran Đogaš, Danka Grčević, Darko Hren, Mirjana Huić, Ana Ivaniš, Vedran Katavić, Ivan Krešimir Lukić, Ana Marušić, Matko Marušić, Jelka Petrak, Mladen Petrovečki, Dario Sambunjak.


Petrovečki M, Bilić-Zulle L, ur. Statistička obradba podataka u biomedicinskim istraživanjima. Zagreb: Medicinska naklada; 2010.
Autori: Ksenija Baždarić, Lidija Bilić-Zulle, Gordana Brumini, Andrica Lekić, Martina Mavrinac, Nora Nikolac, Mladen Petrovečki, Vanja Pupovac, Ana-Maria Šimundić, Gordana Žauhar.